UCHWAŁA NR 146/VIII/2019
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej patronatem honorowym wystawy „Sacrum et profanum” poświęconej dr n. med. Olgierdowi Kossowskiemu.
Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 168 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na objęcie przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej patronatem honorowym wystawy „Sacrum et profanum” poświęconej dr n. med. Olgierdowi Kossowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZASTĘPCA SEKRETARZA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
RAFAŁ WIŚNIOWSKI

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland