UCHWAŁA NR 154/VIII/2020
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 10 marca 2020 roku

w sprawie: sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy pożyczki z dnia 26 czerwca 2019 r. ze Śląską Izbą Lekarską

Na podstawie 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na zawarcie ze Śląską Izbą Lekarską Aneksu nr 2 do umowy pożyczki z dnia 26 czerwca 2019 roku.

§ 2

Upoważnia się do zawarcia w imieniu Beskidzkiej Izby Lekarskiej aneksu, o którym mowa w § 1, Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej lub zastępującego go Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej działającego łącznie ze Skarbnikiem Okręgowej Rady Lekarskiej lub Sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 19 lutego 2020 roku.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland