UCHWAŁA NR 158/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 3 lipca 2018 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 48/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie wyodrębnienia zespołów problemowych Komisji Legislacyjnej.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) oraz § 13 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 23/VIII/2018 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 17 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale 48/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie wyodrębnienia zespołów problemowych Komisji Legislacyjnej w § 1 dodaje się podpunkt 4) zespół ds. lecznictwa szpitalnego w składzie:
- lek. Bogdan Fender,
- dr n. med. Agnieszka Gorgoń-Komor,
- lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska,
- lek. Marcin Mierzwa,
- lek. Rafał Wiśniowski.

§ 2

W pozostałym zakresie postanowienia 48/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie wyodrębnienia zespołów problemowych Komisji Legislacyjnej nie ulegają zmianie i zachowują moc obowiązującą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland