UCHWAŁA NR 15/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia składu Komisji ds. Rejestracji Lekarzy.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) oraz Uchwały nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się następujący skład Komisji ds. Rejestracji Lekarzy powołanej na podstawie uchwały nr 13/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych Beskidzkiej Izby Lekarskiej:
Przewodnicząca Komisji - kol. Zyta Kaźmierczak-Zagórska,
Członkowie Komisji - kol. Wacław Byrdy,
- kol. Jolanta Firlej-Dobrzańska,
- kol. Marcin Mierzwa.

§ 2

Ustala się, że Komisja będzie realizować zadania oraz będzie działać zgodnie z przepisami Uchwały nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyzwania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland