UCHWAŁA NR 160/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 3 lipca 2018 roku

w sprawie: zgłoszenia kandydatów na członków komisji Naczelnej Rady Lekarskiej

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej zgłasza do pracy w komisjach Naczelnej Rady Lekarskiej następujące Koleżanki i Kolegów:
- kol. Andrzeja Krawczyka do Komisji Etyki Lekarskiej,
- kol. Zytę Kaźmierczak-Zagórską do Komisji Kształcenia Medycznego oraz Komisji Organizacyjnej,
- kol. Jolantę Firlej-Dobrzańską do Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów,
- kol. Marcina Mierzwę do Komisji ds. Młodych Lekarzy,
- kol. Klaudiusza Komora do Komisji ds. Sportu oraz Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej,
- kol. Jacka Kossowskiego do Komisji Legislacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland