UCHWAŁA NR 16/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2018 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. art. 25 pkt 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej udziela niniejszym Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej pełnomocnictwa do prowadzenia wszelkich spraw związanych z działalnością Beskidzkiej Izby Lekarskiej, w tym do zaciągania zobowiązań finansowych maksymalnie do kwoty 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) jednorazowo oraz do podejmowania wszelkich uchwał, jakie okażą się konieczne w związku z działalnością Beskidzkiej Izby Lekarskiej, z zastrzeżeniem, iż do podejmowania uchwał w sprawach lekarzy, do których na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych zostanie udzielone Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej odrębne pełnomocnictwo zgodnie z treścią art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168).

§ 2

Niniejsze pełnomocnictwa obowiązuje od dnia jego udzielenia w okresach pomiędzy posiedzeniami Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

§ 3

W związku z udzieleniem niniejszego pełnomocnictwa moc obowiązującą traci pełnomocnictwo z dnia 27 listopada 2015 roku udzielone na podstawie Uchwały
nr 775/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland