UCHWAŁA NR 174/VIII/2020

PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 7 kwietnia 2020 roku

 

 

w sprawie: odstąpienia od pobierania opłaty od wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską Beskidzkiej Izby Lekarskiej informacji o zawieszeniu prowadzenia praktyki zawodowej.

 

Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz ust.4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 965) uchwala się, co następuje

 

§1

 

Mając na względzie ogłoszony od 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), a wcześniej stan zagrożenia epidemicznego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 433 z późn.zm.) oraz mogącą powstać niemożliwość prowadzenia  praktyk zawodowych pozostającą w związku ze stanem epidemii, o której mowa powyżej oraz konieczność zawieszenia w związku z tym prowadzenia praktyki zawodowej Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej mając na uwadze wyjątkowość sytuacji za zasadne uważa odstąpienie od pobierania opłaty od wniosku o wpis informacji o zawieszeniu prowadzenia praktyki zawodowej (indywidulanej lub grupowej) do rejestru podmiotów  wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej na okres wprowadzonego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2  uchwala odstąpienie od pobierania opłaty od wniosku o wpis zmiany w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą polegającej na zawieszeniu działalności praktyki zawodowej (indywidualnej lub grupowej).

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland