UCHWAŁA NR 174/VIII/2018
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 17 lipca 2018 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na opłacenie noty księgowej Nr NK/03/2018 firmie WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI s.c.

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na opłacenie noty księgowej Nr NK/03/2018 firmie WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI s.c. z siedzibą w Żywcu opiewającej na kwotę 879,90 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland