UCHWAŁA NR 176/VIII/2021
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 4 maja 2021 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 259/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Bioetycznej przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej.

Na podstawie art. 25 pkt. 4 w związku z art. 5 pkt 24 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 965 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 790 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. Nr 47, poz. 480) uchwala się, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do uchwały Nr 259/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Bioetycznej przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej, zmienionym uchwałą nr 100/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 259/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Bioetycznej przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej wprowadza się następującą zmianę:

Punkt 24 Regulaminu Komisji Bioetycznej przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej w Bielsku-Białej w brzmieniu:

„Środki finansowe przeznaczone na finansowanie działalności Komisji Bioetycznej pochodzą z opłat wnoszonych przez podmiot zamierzający przeprowadzić eksperyment medyczny. Opłaty, o których mowa powyżej, podmiot zamierzający przeprowadzić eksperyment medyczny wnosi do podmiotu powołującego Komisję Bioetyczną na jego wezwanie przed podjęciem uchwały wyrażającej opinię. Opłaty winny zostać wniesione na rachunek Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
Ustala się następujące opłaty:
1) za wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego – 8 000,- zł (osiem tysięcy złotych) brutto,
2) za wydanie opinii w przedmiocie dokonania istotnych zmian w protokole lub dokumentacji eksperymentu medycznego – 1 000,- zł (jeden tysiąc złotych) brutto,
3) za wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego lub badania własnego dla badacza w związku z doktoratem – 200,- zł (dwieście złotych) brutto,
4) za wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego lub badania własnego dla badacza w związku z habilitacją lub bez związku z habilitacją i finansowanych z własnych środków badacza, nie posiadającego sponsora – 400,- zł (czterysta złotych) brutto,
5) niezależnie od wyżej wymienionych opłat podwyższa się je w każdym z przypadków określonych w punktach od 1 do 4 powyżej o kwotę odpowiadającą wynagrodzeniu eksperta w przypadku jego powołania celem oceny projektu eksperymentu medycznego. Wynagrodzenie eksperta każdorazowo jest ustalane indywidualnie, biorąc pod uwagę kwalifikacje eksperta i nakład pracy.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Środki finansowe przeznaczone na finansowanie działalności Komisji Bioetycznej pochodzą z opłat wnoszonych przez podmiot zamierzający przeprowadzić eksperyment medyczny. Opłaty, o których mowa poniżej, podmiot zamierzający przeprowadzić eksperyment medyczny wnosi do podmiotu powołującego Komisję Bioetyczną na jego wezwanie przed podjęciem uchwały wyrażającej opinię. Opłaty winny zostać wniesione na rachunek bankowy Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
Ustala się następujące opłaty:

  1. za wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego – 8000 zł (osiem tysięcy złotych) brutto,
  2. za wydanie opinii w przedmiocie dokonania istotnych zmian w protokole lub dokumentacji eksperymentu medycznego – 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto,
  3. za wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego wykonywanego w ramach prac naukowych - 500 zł (pięćset złotych) brutto,
  4. za wydanie opinii na zlecenie innej komisji bioetycznej, dotyczącej udziału badacza lub ośrodka w danym badaniu klinicznym – 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto,
  5. niezależnie od wyżej wymienionych opłat podwyższa się je w każdym z przypadków określonych w punktach od 1 do 4 powyżej o kwotę odpowiadającą wynagrodzeniu eksperta w przypadku jego powołania celem oceny projektu eksperymentu medycznego. Wynagrodzenie eksperta każdorazowo jest ustalane indywidualnie, biorąc pod uwagę kwalifikacje eksperta i nakład pracy.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Regulaminu Komisji Bioetycznej przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej nie ulegają zmianie i zachowują moc obowiązującą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

WICEPREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
RADOSŁAW PIWOWARCZYK

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland