UCHWAŁA NR 17/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2018 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych.

Na podstawie art. 25 pkt 10 oraz art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168), § 12 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 23/VIII/2018 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 17 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej, oraz § 12 Uchwały Nr 44-03-IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy z późniejszymi zmianami uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej udziela niniejszym pełnomocnictwa do dysponowania środkami pieniężnymi Beskidzkiej Izby Lekarskiej na rachunkach bankowych:

1. Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej - kol. Klaudiuszowi Komorowi,
2. Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej - kol. Bogusławie Gradowskiej,
3. Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej - kol. Zycie Kaźmierczak-Zagórskiej,
4. Wiceprezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej - kol. Radosławowi Piwowarczykowi,
5. Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej - kol. Grzegorzowi Kołodziejowi,
6. Sekretarzowi Okręgowej Rady Lekarskiej - kol. Maciejowi Skwarnie,

w następujący sposób:
dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych, wymaga współdziałania dwóch członków Prezydium Rady, w tym Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika lub Sekretarza.

§ 2

W związku z podjęciem niniejszej uchwały traci moc obowiązującą Uchwała Nr 15/VII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland