UCHWAŁA NR 183/VIII/2020
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 maja 2020 roku

 

 

w sprawie: zwołania XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej celem podjęcia uchwał w trybie obiegowym

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2019, poz. 965) w zw. z art. 14h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwołuje się XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej w dniach od 1 czerwca 2020 r. (godzina 9:00) do 5 czerwca 2020 r. (godzina 23:59) celem podjęcia uchwał w trybie obiegowym.

§ 2

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, Okręgowy Zjazd Lekarzy może podejmować uchwały w trybie obiegowym.
2. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1, jest ważna, gdy wszyscy Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków tego organu.
3. Wszystkim Delegatom na Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej przekazuje się materiały zjazdowe oraz projekty uchwał na wskazany przez Delegata adres e-mail oraz drogą pocztową,

§ 3

Upoważnia się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej do przygotowania projektu regulaminu się XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej zachowaniem następujących zasad:
- Funkcję Prezydium XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej pełni Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, zaś Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej pełni funkcję Przewodniczącego Zjazdu, a Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej pełni funkcję Sekretarza Zjazdu;
- każdy z Delegatów może głosować tylko w jednej z następujących form: elektronicznej lub pisemnej w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Nie ma możliwości głosowanie w systemie mieszanym;

- głosowanie elektroniczne w trybie obiegowym nad uchwałami przewidzianymi w porządku Zjazdu odbywa się za pośrednictwem linku przesłanego na wskazany przez Delegata adres e mail w okresie od 1 czerwca 2020 r. od godziny 9:00 do 5 czerwca 2020 r. do godziny 23:59;
- głosowanie pisemne dla osób, które z różnych względów nie mogą głosować w formie elektronicznej odbywa się w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 28 w godzinach pracy Biura Beskidzkiej Izby Lekarskiej - w dniu 1 czerwca 2020r. w godzinach od 9:00 do 16:00, a w dniach 2 – 5 czerwca 2020 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 na specjalnie w tym celu przygotowanej karcie do głosowania;
- po oddaniu głosów przez wszystkich Delegatów Okręgowego Zjazdu Lekarzy lub po upływie terminu do oddania głosów Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej pełniące funkcję Prezydium XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej stwierdza wynik głosowania nad uchwałami, który następnie umieszcza się w protokole:
- uchwała jest ważna, gdy wszyscy Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków tego organu;
- protokół podpisują członkowie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, natomiast uchwały podpisują Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej pełniący funkcję odpowiednio Przewodniczącego XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy oraz Sekretarza XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland