UCHWAŁA NR 187/VIII/2019
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 64/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania członków komisji problemowych Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965) oraz § 13 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 23/VIII/2018 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 17 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 64/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania członków komisji problemowych Beskidzkiej Izby Lekarskiej zmienionej uchwałą nr 159/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 64/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania członków komisji problemowych Beskidzkiej Izby Lekarskiej wprowadza się następujące zmiany

1) § 1 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„Komisja ds. Kształcenia Medycznego

Przewodnicząca -

Członkowie: -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr n. med. Agnieszka Gorgoń-Komor

lek. dent. Danuta Hajzyk

lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska

lek. Katarzyna Kubalańca

lek. Marcin Mierzwa

dr n. med. Małgorzata Potyralska

lek. dent. Marcin Nawrocki

lek. Maciej Skwarna

lek. dent. Marek Trafiał

lek. Urszula Ucieklak

lek. Rafał Wiśniowski”

 

2) § 1 pkt 9 otrzymuje nowe brzmienie:

„Komisja Socjalna

Przewodnicząca -

Członkowie: -

 

 

lek. Janusz Betlejlek. dent. Danuta Hajzyk

lek. dent. Danuta Hajzyk

lek. Bogdan Krupnik

dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk”

§ 2

W pozostałym zakresie postanowienia uchwały nr 64/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania członków komisji problemowych Beskidzkiej Izby Lekarskiej nie ulegają zmianie i zachowują moc obowiązującą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland