UCHWAŁA NR 189/VIII/2020
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 15 maja 2020 roku

w sprawie: przyjęcia projektu regulaminu XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965) w związku z uchwałą nr 183/VIII/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie zwołania XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej oraz podjęcia uchwał w trybie obiegowym uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt regulaminu XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

 


 

Załącznik do uchwały nr 189/VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Regulamin XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Rozdział I
Uczestnicy Zjazdu

§ 1

W XXXIX Okręgowym Zjeździe Lekarzy zwanym w dalszej części regulaminu również „Zjazdem” uczestniczą z głosem stanowiącym Delegaci wybrani przez rejonowe zebrania wyborcze.

§ 2

1.Uczestnik Zjazdu stwierdza swą obecność na Zjeździe głosując w trybie obiegowym nad uchwałami przewidzianymi w porządku obrad Zjazdu logując się za pośrednictwem linku przesłanego na wskazany przez Delegata adres e-mail, na stronie, za której pośrednictwem przeprowadza się głosowanie poprzez wybór jednej z opcji odnoszących się do każdej uchwały, tj. „za” „przeciw” lub „wstrzymuję się od głosu”. Głosowanie za pośrednictwem w/w strony przeprowadza się w okresie od 1 czerwca 2020 r. od godziny 9:00 do 5 czerwca 2020 r. do godziny 23:59.
2.Dla osób, które z różnych względów nie mogą głosować w formie elektronicznej dostępne będzie głosowanie w formie pisemnej. w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 28 w godzinach pracy Biura Beskidzkiej Izby Lekarskiej - w dniu 1 czerwca 2020 r. w godzinach od 9:00 do 16:00, a w dniach 2 – 5 czerwca 2020 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 na specjalnie w tym celu przygotowanej karcie do głosowania (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały), na której obok imienia i nazwiska głosującego Delegata znajduje się wykaz uchwał do podjęcia, a obok każdej uchwały znajdują się kratki do zakreślenia znakiem „X” - „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się od głosu”. Pracownik Biura Beskidzkiej Izby Lekarskiej wydaje kartę do głosowania odnotowując ten fakt na liście Delegatów. Po wypełnieniu karty do głosowania Delegat składa własnoręcznie podpis i przekazuje w/w kartę pracownikowi Biura Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
3.Każdy z Delegatów może głosować tylko w jednej z form opisanych powyżej, tj. elektronicznej lub pisemnej. Nie ma możliwości głosowanie w systemie mieszanym.

Rozdział II
Przebieg obrad

§ 3

Na Zjeździe nie odbywają się obrady. Podejmowane są tylko uchwały w trybie obiegowym, których projekty zostały przesłane Delegatom wraz z materiałami zjazdowymi.

§ 4

Funkcję Prezydium XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej pełni Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej zaś Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej pełni funkcję Przewodniczącego Zjazdu, a Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej pełni funkcję Sekretarza Zjazdu.

§ 5

Po oddaniu głosów przez wszystkich Delegatów Okręgowego Zjazdu Lekarzy lub po upływie terminu do oddania głosów Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej pełniące funkcję Prezydium XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej stwierdza wynik głosowania, który następnie umieszcza się w protokole.

§ 6

Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków tego organu.

§ 7

1.Protokół podpisują członkowie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej natomiast uchwały podpisują Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej pełniący funkcję odpowiednio Przewodniczącego XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy oraz Sekretarza XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy.
2.Do protokołu dołącza się listę Delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy, którzy brali udział w głosowaniu w trybie obiegowym wraz z wypełnionymi przez tych Delegatów kartami do głosowania zarówno w trybie elektronicznymi, jak i pisemnym.

Rozdział III
Przepisy końcowe

§ 8

1. Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu Zjazdu.
2. Protokół posiedzenia Zjazdu obejmuje zapis przebiegu Zjazdu, a także w załącznikach – pełne teksty podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań oraz innych dokumentów Zjazdu.
3. Delegat biorący udział w głosowaniu może zgłosić zastrzeżenia lub poprawki do sporządzonego protokołu w ciągu miesiąca od zakończenia Zjazdu. Odpisy protokołu Zjazdu znajdować się będą do wglądu zainteresowanych w Okręgowej Izbie Lekarskiej.
4. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki decyduje Prezydium Zjazdu większością głosów.
5. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń lub poprawek, uważa się za przyjęty. Przyjęcie protokołu potwierdzają podpisami członkowie Prezydium Zjazdu.
6. Podjęte uchwały podpisują Przewodniczący Zjazdu oraz Sekretarz Zjazdu.

§ 9

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej przekaże uchwały podjęte przez Zjazd Naczelnej Radzie Lekarskiej oraz innym właściwym władzom, instytucjom i organizacjom.

 

 

 

ZASTĘPCA SEKRETARZA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
RAFAŁ WIŚNIOWSKI

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland