UCHWAŁA NR 18/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2018 roku

w sprawie: upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 25 pkt. 10 oraz art. 26 ust. 3 i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej upoważnia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej do podejmowania uchwał w sprawach lekarzy,
do których na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych, a w szczególności
w następujących sprawach:

1) przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, o których mowa w art. od 5 do 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz do podejmowania wszelkich czynności, o których mowa w powyższych przepisach,

2) wpisu lekarza lub lekarza dentysty, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lub ograniczone prawo wykonywania zawodu do rejestru prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

3) w sprawach określonych w przepisach art. 9, 9a oraz 9b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz wpisu lekarza lub lekarza dentysty do rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską, o którym mowa w wyżej wymienionych przepisach,

4) w sprawach dotyczących utraty prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty z mocy prawa, o którym mowa w art. 14 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

5) w sprawach dotyczących wpisu i odmowy wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską, w tym do podejmowania wszelkich czynności, o których mowa w art. 19 do 19 e ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

§ 2

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej upoważnia również Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej do podejmowania uchwał:

1) w sprawach dotyczących zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu lekarza lub lekarza dentysty i zamiarem podjęcia wykonywania zawodu przez lekarza lub lekarza dentystę po upływie 5 lat w sytuacjach, o których mowa w art. 10 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

2) w sprawach dotyczących wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską, odmowy wpisu, zmiany wpisu do rejestru oraz wykreślenia wpisu z rejestru (art. 110 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej),

3) w sprawach dotyczących kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, oraz upoważniania osób do przeprowadzania kontroli, o której mowa powyżej (art. 111 – 112 ustawy o działalności leczniczej),

4) w sprawach dotyczących wizytacji w celu oceny wykonywania zawodu przez lekarzy wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w tym upoważniania lekarzy do przeprowadzenia wizytacji (art. 52b ustawy z dnia 5 grudnia 2006r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

§ 3

W związku z podjęciem niniejszej uchwały moc obowiązującą traci uchwała Nr 16/VII/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland