UCHWAŁA NR 198/VIII/2018
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 7 sierpnia 2018 roku

w sprawie: upoważnienia do dokonywania wpisów w prawie wykonywania zawodu lekarza oraz zaświadczeń wydawanych w celu uznania kwalifikacji za granicą.

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) oraz § 10 ust. 2 uchwały Nr 1/17/VII z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się:
1. kol. Klaudiusza Komora
2. kol. Radosława Piwowarczyka
3. kol. Bogusławę Gradowską
4. kol. Zytę Kaźmierczak-Zagórską
5. kol. Macieja Skwarnę
6. kol. Rafała Wiśniowskiego
do dokonywania wpisów o których mowa w § 10 ust. 2 uchwały Nr 1/17/VII z dnia
13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy
i lekarzy dentystów, to jest do dokonywania wpisów w prawie wykonywania zawodu lekarza.

2. Upoważnia się również osoby wymienione w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały do podpisywania zaświadczeń wydawanych w celu uznania kwalifikacji za granicą.

§ 2

Moc obowiązującą traci uchwała nr 32/V/2005 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów
w dokumencie uprawniającym do wykonywania zawodu oraz na odpowiednim wniosku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 5 kwietnia 2018r.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland