UCHWAŁA NR 19/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2018 roku

w sprawie: wynagrodzeń dla członków organów Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) w związku z uchwałą Nr 11/VI/2010 XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 10 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia wykazu funkcji w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej, których pełnienie może być wynagradzane zmienionej uchwałą nr 24/VIII/2018 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 17 marca 2018 roku oraz § 25 Uchwały Nr 44-03-IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy z późniejszymi zmianami uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej ustala na okres VIII kadencji 2018-2022 wypłatę wynagrodzeń miesięcznych w podanych niżej wysokościach na rzecz następujących członków organów Beskidzkiej Izby Lekarskiej zajmujących stanowiska funkcyjne:
1. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej kol. Klaudiusz Komor - 6 000,- zł (sześć tysięcy złotych);
2. Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej kol. Bogusława Gradowska – 2 000,-zł (dwa tysiące złotych);
3. Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej kol. Zyta Kaźmierczak – Zagórska - 2 000,-zł (dwa tysiące złotych);
4. Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej kol. Radosław Piwowarczyk – 2 000,-zł (dwa tysiące złotych);
5. Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej kol. Maciej Skwarna - 1 500, - (jeden tysiąc pięćset złotych);
6. Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej kol. Grzegorz Kołodziej - 1500,- zł (jeden tysiąc pięćset złotych);
7. Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej kol. Rafał Wiśniowski -1 500,-zł (jeden tysiąc pięćset złotych);
8. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej kol. Dorota Orlicka – 3 000,-zł (trzy tysiące złotych);
9. Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego – 3 000,-zł (trzy tysiące złotych).

§ 2

Członkowie organów Beskidzkiej Izby Lekarskiej, wymienieni w § 1, otrzymywać będą wynagrodzenie na podstawie zawartych z nimi umów zlecenia na wykonywanie czynności na rzecz Beskidzkiej Izby Lekarskiej związanych z wykonywaniem przez nich czynności na stanowiskach funkcyjnych na okres od dnia powołania na stanowisko funkcyjne do dnia zakończenia zajmowania stanowiska funkcyjnego. W przypadku niepełnego miesiąca zajmowania stanowiska funkcyjnego (dotyczy pierwszego i ostatniego miesiąca) wynagrodzenie ulega obniżeniu proporcjonalnie do faktycznej liczby dni zajmowania stanowiska funkcyjnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Podejmując niniejszą uchwałę Okręgowa Rada Lekarska wzięła pod uwagę fakt,
iż wykonywanie przez lekarzy zajmujących stanowiska funkcyjne czynności na rzecz Beskidzkiej Izby Lekarskiej uniemożliwi im równoczesne osiąganie przychodu z tytułu wykonywania zawodu lekarza.

Odpowiedzialne i efektywne pełnienie funkcji w organach Beskidzkiej Izby Lekarskiej wymaga od lekarza pracy w siedzibie Beskidkziej Izby Lekarskiej, a także reprezentowania Korporacji na zewnątrz, w szczególności przed organami administracji oraz samorządu terytorialnego. Dlatego też za zasadne uważa się ustalenie wynagrodzeń na rzecz koleżanek i kolegów pełniących funkcje wymienione z § 1.

Ustalając wysokość wynagrodzeń Okręgowa Rada Lekarska wzięła pod uwagę zakres obowiązków poszczególnych członków organów Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland