UCHWAŁA NR 202/VIII/2019
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 2 lipca 2019 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zwarcie umowy użyczenia nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 28.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na zawarcie z Gminą Bielsko-Biała umowy użyczenia nieruchomości położonej w Bielsku Białej przy ul. Krasińskiego 28 z przeznaczeniem na siedzibę Beskidzkiej Izby Lekarskiej na czas określony pięciu lat, tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Upoważnia się do zawarcia w imieniu Beskidzkiej Izby Lekarskiej umowy, o której mowa w § 1, Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej lub zastępującego go Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej działającego łącznie ze Skarbnikiem Okręgowej Rady Lekarskiej lub Sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland