UCHWAŁA NR 211/VIII/2020
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 2 czerwca 2020 roku

 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 104/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Ceremoniału Pocztu Sztandarowego Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965) uchwala się, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 104/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Ceremoniału Pocztu Sztandarowego Beskidzkiej Izby Lekarskiej wprowadza się następującą zmianę:

1) Punkt I. ppkt. 1. w brzmieniu:

„1. Poczet sztandarowy składa się z trzech osób, w tym chorążego i asysty (dwie osoby), z tym zastrzeżeniem że Okręgowa Rada Lekarska na okres każdej kadencji deleguje trzy osoby do pocztu sztandarowego, jako skład podstawowy i kolejne trzy osoby jako skład rezerwowy.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Poczet sztandarowy składa się z trzech osób, w tym chorążego i asysty (dwie osoby), z tym zastrzeżeniem, że Okręgowa Rada Lekarska na okres każdej kadencji deleguje trzy osoby do pocztu sztandarowego, jako skład podstawowy i do sześciu osób jako skład rezerwowy.”

§ 2

W pozostałym zakresie postanowienia uchwały Nr 104/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Ceremoniału Pocztu Sztandarowego Beskidzkiej Izby Lekarskiej nie ulegają zmianie i zachowują moc obowiązującą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland