UCHWAŁA NR 227/VIII/2020
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 7 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej na okres letniej przerwy wakacyjnej.

Na podstawie art. 25 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej udziela pełnomocnictwa Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej do prowadzenia wszelkich spraw związanych z działalnością Beskidzkiej Izby Lekarskiej, w tym do zaciągania zobowiązań maksymalnie do kwoty 100.000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych) jednorazowo oraz do podejmowania wszelkich uchwał, jakie okażą się konieczne w związku z działalnością Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

§ 2

Niniejsze pełnomocnictwo obowiązuje od dnia jego udzielenia i wygasa w dniu pierwszego posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej po letniej przerwie wakacyjnej 2020 roku.

§ 3

Pełnomocnictwo określone w § 1 nie narusza umocowania Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej do działania w zakresie określonym w innych pełnomocnictwach udzielonych Prezydium przez Okręgową Radę Lekarską.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland