UCHWAŁA NR 246/VIII/2019
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 6 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy pożyczki z dnia 26 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965) uchwala się, co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na zawarcie z Śląska Izbą Lekarską aneksu nr 1 do umowy pożyczki z dnia 26 czerwca 2019 r.

§ 2

Upoważnia się do zawarcia w imieniu Beskidzkiej Izby Lekarskiej aneksu, o którym mowa w § 1, Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej lub zastępującego go Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej działającego łącznie ze Skarbnikiem Okręgowej Rady Lekarskiej lub Sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland