UCHWAŁA NR 260/VIII/2021
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 13 lipca 2021 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na naprawę dwóch nagrobków Państwa Stefanii i Leona Zimmermann.

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na wydatkowanie środków finansowych na naprawę dwóch nagrobków Państwa Stefanii i Leona Zimmermann (lekarz), zniszczonych w wyniku dewastacji dokonanej na Cmentarzu Żydowskim w Bielsku-Białej. Koszt naprawy według wyceny firmy „Kamieniarstwo Nagrobkowe KULBA” to 2.000,- (słownie: dwa tysiące złotych) brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA SEKRETARZA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
RAFAŁ WIŚNIOWSKI

 

WICEPREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
RADOSŁAW PIWOWARCZYK

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland