UCHWAŁA NR 371/VIII/2019
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 10 września 2019 roku

 

w sprawie: przyjęcia półrocznego sprawozdania z wykonania budżetu.

Na podstawie art. 25 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965) oraz § 16 ust. 1 uchwały Nr 44-03-IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej przyjmuje sprawozdanie przedstawione przez Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

 


Załącznik nr 1 do uchwały nr 371/VII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przyjęcia półrocznego sprawozdania z wykonania budżetu.

Pobierz dokument (PDF, 8.15MB)

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland