UCHWAŁA NR 372/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 11 września 2018 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Panem mgr inż. Marcinem Burym umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na zawarcie z Panem mgr inż. Marcinem Burym prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Biuro Obsługi Inwestycyjnej mgr inż. Marcin Bury z siedzibą w Żywcu umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego dotyczącego remontu i rozbudowy budynku przy ul. Bystrzańskiej 23 w Bielsku-Białej.

§ 2

Upoważnia się do zawarcia w imieniu Beskidzkiej Izby Lekarskiej umowy, o której mowa w § 1, Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej lub zastępującego go Wiceprezesa działającego łącznie ze Skarbnikiem lub Sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZASTĘPCA SEKRETARZA

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

RAFAŁ WIŚNIOWSKI

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland