UCHWAŁA NR 377/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 11 września 2018 roku

w sprawie: upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej dr n. med. Klaudiusza Komora do wystąpienia do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o zaciągnięcie pożyczki z przeznaczeniem na remont i rozbudowę nowej siedziby Beskidzkiej Izby Lekarskiej przy ul. Bystrzańskiej 23 w Bielsku-Białej.

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej do wystąpienia do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o zaciągnięcie pożyczki w kwocie 2.000.000,-zł (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na remont i rozbudowę nowej siedziby Beskidzkiej Izby Lekarskiej przy ul. Bystrzańskiej 23 w Bielsku-Białej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZASTĘPCA SEKRETARZA

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

RAFAŁ WIŚNIOWSKI

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland