UCHWAŁA NR 399/VIII/2020
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 6 października 2020 roku

 

w sprawie: upoważnienia Prezesa i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej do zawarcia umowy dotyczącej programu OC Lekarza na okres 3 lat na warunkach zawartych w ofercie.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej upoważnia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej działającego łącznie ze Skarbnikiem Okręgowej Rady Lekarskiej do zawarcia w imieniu Beskidzkiej Izby Lekarskiej umowy dotyczącej programu OC Lekarza na okres 3 lat na warunkach zawartych w ofercie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA SEKRETARZA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
RAFAŁ WIŚNIOWSKI

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland