UCHWAŁA NR 41/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2018 roku

w sprawie: ustalenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej ustala następujące terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2018 roku:
1. 08.05.2018 r.
2. 05.06.2018 r.
3. 03.07.2018 r.
4. 11.09.2018 r.
5. 02.10.2018 r.
6. 06.11.2018 r.
7. 04.12.2018 r.
8. 18.12.2018 r.

§ 2

Posiedzenia, o których mowa w § 1, rozpoczynać się będą o godz. 16:00.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland