UCHWAŁA NR 422/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 2 października 2018 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 373/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 11 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wykonanie prac projektowych z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym TEATR Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie.

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 373/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 11 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wykonanie prac projektowych z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym TEATR Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie § 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na zawarcie umowy o wykonanie prac projektowych dotyczących projektów wykonawczych i nadzoru autorskiego z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym TEATR Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie za wynagrodzeniem 33 500,-zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych) netto plus podatek VAT oraz 700,- zł (słownie: siedemset złotych) netto plus podatek VAT za nadzór autorski za wizytę”.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nr 373/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 11 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wykonanie prac projektowych z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym TEATR Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie nie ulegają zmianie i zachowują moc obowiązującą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland