UCHWAŁA NR 435/VIII/2019
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 1 października 2019 roku

w sprawie: wyrażanie zgody na zawarcie z Przedsiębiorstwem Gresan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa umowy o roboty budowlane.
Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na zawarcie z Przedsiębiorstwem Gresan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Ustroniu ul. Józefa Kreta 5A, umowy o roboty budowlane i wydatkowanie na ten cel kwoty 5 499 945,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych) brutto.

§ 2

Upoważnia się do zawarcia w imieniu Beskidzkiej Izby Lekarskiej umowy, o której mowa w § 1, Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej lub zastępującego go Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej działającego łącznie ze Skarbnikiem Okręgowej Rady Lekarskiej lub Sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland