UCHWAŁA NR 46/VIII/2021
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 2 lutego 2021 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków rejonu wyborczego, uprawnionych do wyboru jednego delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej IX kadencji.

Na podstawie art. 25 pkt 10 oraz art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965 z późn. zm.), § 13 ust. 1,3 oraz § 14 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do obwieszczenia Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016 r., na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

Na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. ustala się liczbę członków rejonu wyborczego, uprawnionych do wyboru jednego delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej IX kadencji - 25 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland