UCHWAŁA NR 48/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2018 roku

w sprawie: wyodrębnienia zespołów problemowych Komisji Legislacyjnej.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) oraz § 13 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 23/VIII/2018 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 17 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyodrębnia się w Komisji Legislacyjnej Beskidzkiej Izby Lekarskiej VIII kadencji następujące zespoły problemowe w poniżej podanych składach:

1) Zespół ds. podstawowej opieki zdrowotnej: dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
lek. Grzegorz Kołodziej

2) Zespół ds. ratownictwa medycznego: lek. Radosław Piwowarczyk
lek. Maciej Skwarna

3) Zespół ds. prawa pracowniczego i organizacji ochrony zdrowia:
lek. Piotr Watoła

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland