UCHWAŁA NR 495/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia procedury reklamacyjnej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej przyjmuje i zatwierdza procedurę reklamacyjną Beskidzkiej Izby Lekarskiej,stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 


Załącznik nr 1 do uchwały nr 495/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia procedury reklamacyjnej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

 

Reklamacje, skargi lub zażalenia zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Zakłady Ubezpieczeń, na rzecz których Beskidzka Izba Lekarska wykonuje działalność agencyjną, mogą zostać złożone według procedur składania i rozpatrywania reklamacji uregulowanych w Ogólnych/Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są również na stronach internetowych Zakładów Ubezpieczeń:

 • https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/skargi-reklamacje/jak-zlozyc-skarge-reklamacje
 • https://interpolska.pl/procedura-skladania-reklamacji/
 • https://www.interrisk.pl/fileadmin/user_upload/Zal_nr_3_Zasady_skladania_i_rozpatrywania_skarg_i_reklamacji_22.12.2015.pdf

Reklamacje, skargi lub zażalenia w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową mogą być składane w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej:

 1. w formie pisemnej – osobiście, w biurze Agencji Ubezpieczeniowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej pod adresem ul. Piastowska 15/2 w Bielsku-Białej lub w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej pod adresem ul. Krasińskiego 28 w Bielsku-Białej, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) na adres: Beskidzka Izba Lekarska ul. Krasińskiego 28, 43-300 Bielsko-Biała;
 2. ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu 33 810 68 18, albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta Agencji Ubezpieczeniowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej;
 3. w formie elektronicznej – wysyłając e-mail na adres ubezpieczenia@bil.bielsko.pl.

Beskidzka Izba Lekarska rozpatruje reklamację, skargę lub zażalenie i udziela na nie odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem przypadków szczególnie skomplikowanych.
W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Beskidzka Izba Lekarska przekazuje osobie, która złożyła reklamację, skargę lub zażalenie informację, w której:

 1. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
 2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
 3. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia.

Odpowiedź Beskidzkiej Izby Lekarskiej na reklamację, skargę lub zażalenie zostanie dostarczona osobie, która je złożyła, w postaci papierowej. Na wniosek osoby, która złożyła tę reklamację, skargę lub zażalenie, odpowiedź można dostarczyć pocztą elektroniczną.

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji klientowi przysługuje:

 1. skorzystanie z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli podmiot rynku finansowego przewiduje taką możliwość;
 2. wystąpienie z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
 3. wystąpienie z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

Reklamacje uregulowane są w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2038).
Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

Beskidzka Izba Lekarska podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego.

Językiem stosowanym przez Beskidzką Izę Lekarską w relacjach z konsumentem jest język polski.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland