UCHWAŁA NR 498/VIII/2019
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 listopada 2019 roku

w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej powołuje Komitet Organizacyjny XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej w następującym składzie:
1. Kol. Jolanta Firlej-Dobrzańska,
2. Kol. Zyta Kaźmierczak-Zagórska,
3. Kol. Grzegorz Kołodziej,
4. Kol. Klaudiusz Komor,
5. Kol. Maciej Skwarna.

§ 2

Komitet Organizacyjny na pierwszym posiedzeniu wyłoni Przewodniczącego wyżej wymienionego Komitetu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZASTĘPCA SEKRETARZA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
RAFAŁ WIŚNIOWSKI

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland