UCHWAŁA NR 499/VIII/2020
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 listopada 2020 roku

 

 

w sprawie: zawarcia z Ministrem Zdrowia umowy na przekazanie w 2020 roku środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w ustawach o izbach lekarskich oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na zawarcie z Ministrem Zdrowia umowy na przekazanie w 2020 roku środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w ustawach o izbach lekarskich oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta na warunkach zaproponowanych przez Ministra Zdrowia. Wysokość środków finansowych za wykonane zadania wyniesie 107.563,- zł (słownie: sto siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote).

§ 2

Upoważnia się do zawarcia w imieniu Beskidzkiej Izby Lekarskiej umowy, o której mowa w § 1, Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej dr n. med. Klaudiusza Komora działającego łącznie ze Skarbnikiem Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej lek. Grzegorzem Kołodziejem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland