UCHWAŁA NR 515/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 4 grudnia 2018 roku

w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej powołuje Komitet Organizacyjny XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej w następującym składzie:
1. Kol. Jolanta Firlej-Dobrzańska
2. Kol. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
3. Kol. Grzegorz Kołodziej
4. Kol. Klaudiusz Komor
5. Kol. Maciej Skwarna

§ 2

Komitet Organizacyjny na pierwszym posiedzeniu wyłoni Przewodniczącego wyżej wymienionego Komitetu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland