UCHWAŁA NR 516/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 4 grudnia 2018 roku

w sprawie: przyznania odznaczeń za szczególne osiągnięcia medyczne.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr 159/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania odznaczeń w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej oraz uchylenia Regulaminu wewnętrznego BIL dotyczącego przyznawania złotego znaczka Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 18/II/95 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 20 października 1995 roku oraz uchwały nr 643/IV/2005 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu dotyczącego przyznawania medalu za wybitne osiągnięcia pozamedyczne, uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyznaje się odznaczenia za szczególne osiągnięcia medyczne niżej wymienionym lekarzom:
1. lek. Jadwidze Zygulskiej,
2. pośmiertnie Ś.P. lek. Ireneuszowi Zygulskiemu.

§ 2

Wręczenie odznaczeń, o których mowa w § 1, odbędzie się na uroczystym, świątecznym posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej w dniu 18.12.2018 r. w siedzibie Izby.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland