UCHWAŁA NR 51/VIII/2018
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 17 kwietnia 2018 roku

w sprawie: wyznaczenia kol. Radosława Piwowarczyka Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej do pełnienia funkcji Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w razie przejściowej nieobecności Prezesa.
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) oraz § 17 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 23/VIII/2018 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:

§ 1

W razie przejściowej nieobecności Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej kol. Klaudiusza Komora wyznacza się każdorazowo kol. Radosława Piwowarczyka Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej do pełnienia funkcji Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej i składania wszelkich oświadczeń woli, do których upoważniony jest Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej.

§ 2

Stwierdza się utratę mocy obowiązującej uchwały Nr 205/VII/2014 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia kol. Macieja Skwarny Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej do pełnienia funkcji Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w razie przejściowej nieobecności Prezesa oraz utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr 1/VII/2014 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie wyznaczenia kol. Zyty Kaźmierczak-Zagórskiej Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej do pełnienia funkcji Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w razie przejściowej nieobecności Prezesa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland