UCHWAŁA NR 54/VIII/2019
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 lutego 2019 roku

w sprawie: uchwalenia Regulaminu przyznawania odznaczeń w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 168 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej uchwala Regulamin przyznawania odznaczeń w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

W związku z uchwaleniem Regulaminu, o którym mowa w § 1 traci moc obowiązującą Regulamin dotyczący przyznawania odznaczeń w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej stanowiący załącznik do Uchwały nr 159/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania odznaczeń w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej oraz uchylenia Regulaminu wewnętrznego BIL dotyczącego przyznawania złotego znaczka Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 18/II/95 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 20 października 1995 roku oraz uchwały nr 643/IV/2005 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu dotyczącego przyznawania medalu za wybitne osiągnięcia pozamedyczne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 


Załącznik nr 1 do uchwały nr 54/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania odznaczeń w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej.

Regulamin przyznawania odznaczeń
w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej

§ 1

W Beskidzkiej Izbie Lekarskiej funkcjonują następujące odznaczenia:

 1. Złoty Znaczek Beskidzkiej Izby Lekarskiej
 2. Odznaczenie za szczególne osiągnięcia medyczne
 3. Odznaczenie za szczególne osiągnięcia pozamedyczne
 4. Odznaczenie „Mistrz i Nauczyciel”

§ 2

Odznaczenia Beskidzkiej Izby Lekarskiej mogą być przyznawane następującym osobom:

 1. Żyjącym lekarzom i lekarzom-dentystom, członkom Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
 2. Zmarłym lekarzom i lekarzom-dentystom, członkom Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
 3. W szczególnych przypadkach lekarzom i lekarzom dentystom nie będących członkami Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
 4. W szczególnych przypadkach innym osobom (za wyjątkiem odznaczenia „Mistrz i Nauczyciel”) szczególnie zasłużonym dla Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

§ 3

Odznaczenia Beskidzkiej Izby Lekarskiej przyznaje Okręgowa Rada Lekarska:

 1. Złoty znaczek BIL – za szczególne zasługi na rzecz Samorządu Lekarskiego a zwłaszcza na rzecz Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
 2. Odznaczenie za szczególne osiągnięcia medyczne – lekarzom i lekarzom dentystom szczególnie zasłużonym dla rozwoju medycyny na terenie Beskidzkiej Izby Lekarskiej, wyjątkowe zasługi w krzewieniu zasad etyki lekarskiej.
 3. Odznaczenie za szczególne osiągnięcia pozamedyczne – lekarzom i lekarzom dentystom za szczególne osiągnięcia w dziedzinach innych niż medycyna.
 4. Odznaczenie „Mistrz i Nauczyciel” lekarzom lub lekarzom dentystom, za wieloletnią wzorową pracę w zawodzie na różnych stanowiskach, również ordynatorskich i kierowniczych, za przekazywanie wiedzy i kształtowanie właściwej postawy etycznej młodych lekarzy i lekarzy dentystów.

§ 4

Wniosek o przyznanie odznaczeń BIL może złożyć każdy lekarz i lekarz dentysta członek BIL, oraz organy Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
Wniosek powinien być złożony na odpowiednim formularzu, który jest załącznikiem do Regulaminu i musi zawierać uzasadnienie propozycji przyznania odznaczenia.
Okręgowa Rada Lekarska na początku kadencji, najpóźniej na 2-gim posiedzeniu powołuje Kapitułę Odznaczeń BIL (zwaną dalej Kapitułą).
Kapituła przyjmuje i ocenia kompletność wniosku, opracowuje zgłoszone wnioski, przeprowadza analizę, rekomenduje Okręgowej Radzie Lekarskiej kandydatury osób do przyznania odznaczenia po ich jednogłośnie przyjęciu.

§ 5

Kapituła, o której mowa w par. 4 jest powoływana drogą uchwały przez Okręgową Radę Lekarską, w jej skład wchodzi 6 osób, kadencja Kapituły trwa cztery lata i kończy się w momencie powołania nowej Kapituły przez ORL kolejnej kadencji.
Członkiem Kapituły może być lekarz i lekarz dentysta, członek organów Izby, odznaczony już złotym znaczkiem BIL.
Kapituła na pierwszym posiedzeniu dokonuje wyboru ze swojego składu Kanclerza oraz Sekretarza. Kapituła zbiera się, co najmniej jeden raz w roku na wniosek Kanclerza, na co najmniej 2 miesiące przed Okręgowym Zjazdem Lekarzy.
Aby uchwała Kapituły była ważna, powinno uczestniczyć w jej posiedzeniu co najmniej 5 osób.
Kapituła przed każdym Okręgowym Zjazdem Lekarzy rozpatruje zgłoszone wnioski ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnień i rekomenduje Okręgowej Radzie Lekarskiej kandydatury osób do odznaczenia (rekomendacja przyjmowana jest w drodze głosowania zwykłą większością głosów).
Kapituła może nie rekomendować zgłoszonej kandydatury w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do kandydata, zwłaszcza w zakresie etyki lub stosunku do Samorządu Lekarskiego.

§ 6

Odznaczenia BIL nie może otrzymać osoba:

 1. Ukarana prawomocnym wyrokiem Sądu Lekarskiego
 2. Przeciwko której toczy się postępowanie w Komisji Etyki, przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i przed Sądem Lekarskim
 3. Osoba uchylająca się od płacenia składek na Samorząd Lekarski
  Przedawnienia kar dokonuje się na zasadach ogólnych.

§ 7

Wręczenia odznaczeń BIL dokonuje Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej na Okręgowym Zjeździe Lekarzy BIL, a w wyjątkowych przypadkach na posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
W przypadku osób zmarłych odznaczenie może odebrać członek najbliższej rodziny.

§ 8

Lista i krótkie charakterystyki odznaczonych publikowane są w Biuletynie Beskidzkiej Izby Lekarskiej „Medyk Beskidzki”.

§ 9

W Izbie prowadzony jest rejestr odznaczonych osób.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 


Do pobrania:

Wniosek o przyznanie odznaczenia

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland