UCHWAŁA NR 55/VIII/2019
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 lutego 2019 roku

w sprawie: ustalenia składu Pocztu Sztandarowego Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej ustala następujący skład Pocztu Sztandarowego:

  1. Kol. Jolanta Firlej-Dobrzańska
  2. Kol. Krystyna Małyska
  3. Kol. Andrzej Krawczyk

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland