UCHWAŁA NR 65/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 8 maja 2018 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 15/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia składu Komisji ds. Rejestracji Lekarzy.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 15/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia składu Komisji ds. Rejestracji Lekarzy wprowadza się następującą zmianę:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„Zatwierdza się następujący skład Komisji ds. Rejestracji Lekarzy powołanej na podstawie uchwały nr 13/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych Beskidzkiej Izby Lekarskiej:

Przewodnicząca Komisji

- kol. Zyta Kaźmierczak-Zagórska,

Członkowie Komisji

- kol. Wacław Byrdy,
- kol. Jolanta Firlej-Dobrzańska,
- kol. Marcin Mierzwa
- kol. Danuta Hajzyk.”

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie i zachowują moc obowiązującą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland