UCHWAŁA NR 85/VIII/2021
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 2 marca 2021 roku

 

w sprawie: zwołania XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej celem podjęcia uchwał w trybie obiegowym.

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965 z późn. zm.) w zw. z art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwołuje się XL Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej w dniach od 12 kwietnia 2021 r. (godzina 9:00) do 16 kwietnia 2021 r. (godzina 23:59) celem podjęcia uchwał w trybie obiegowym.

§ 2

  1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, Okręgowy Zjazd Lekarzy może podejmować uchwały w trybie obiegowym. W trybie właściwym dla podjęcia uchwały Okręgowy Zjazd Lekarzy może uchwalać również stanowiska lub apele.
  2. Uchwała, stanowisko lub apel podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 1, są ważne, gdy wszyscy Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, stanowiska lub apelu i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków tego organu.
  3. Wszystkim Delegatom na Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej przekazuje się materiały zjazdowe oraz projekty uchwał, stanowisk i apeli na wskazany przez Delegata adres e-mail oraz drogą pocztową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland