UCHWAŁA NR 86/VIII/2021
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 2 marca 2021 roku

w sprawie: przyjęcia projektu regulaminu XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 85/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie zwołania XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej oraz podjęcia uchwał w trybie obiegowym uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt regulaminu XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 


Załącznik do uchwały nr 86/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Regulamin XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Rozdział I
Uczestnicy Zjazdu

§ 1

W XL Okręgowym Zjeździe Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej zwanym w dalszej części regulaminu również „Zjazdem” uczestniczą z głosem stanowiącym Delegaci wybrani przez rejonowe zebrania wyborcze.

§ 2

1.Uczestnik Zjazdu stwierdza swą obecność na Zjeździe głosując w trybie obiegowym nad uchwałami przewidzianymi w porządku obrad Zjazdu logując się za pośrednictwem linku przesłanego na wskazany przez Delegata adres e-mail, na stronie, za której pośrednictwem przeprowadza się głosowanie poprzez wybór jednej z opcji odnoszących się do każdej uchwały, tj. „za” „przeciw” lub „wstrzymuję się od głosu”. Głosowanie za pośrednictwem w/w strony przeprowadza się w okresie od 12 kwietnia 2021 r. od godziny 9:00 do 16 kwietnia 2021 r. do godziny 23:59.
2.Dla osób, które z różnych względów nie mogą głosować w formie elektronicznej dostępne będzie głosowanie w formie pisemnej w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 28 w godzinach pracy Biura Beskidzkiej Izby Lekarskiej - w dniu 12 kwietnia 2021 r. w godzinach od 9:00 do 16:00, a w dniach 13-16 kwietnia 2021 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 na specjalnie w tym celu przygotowanej karcie do głosowania (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały), na której obok imienia i nazwiska głosującego Delegata znajduje się wykaz uchwał do podjęcia, a obok każdej uchwały znajdują się kratki do zakreślenia znakiem „X” - „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się od głosu”. Pracownik Biura Beskidzkiej Izby Lekarskiej wydaje kartę do głosowania odnotowując ten fakt na liście Delegatów. Po wypełnieniu karty do głosowania Delegat składa własnoręcznie podpis i przekazuje w/w kartę pracownikowi Biura Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
3.Każdy z Delegatów może głosować tylko w jednej z form opisanych powyżej, tj. elektronicznej lub pisemnej. Nie ma możliwości głosowanie w systemie mieszanym.

Rozdział II
Przebieg obrad

§ 3

Na Zjeździe nie odbywają się obrady. Podejmowane są tylko uchwały w trybie obiegowym, których projekty zostały przesłane Delegatom wraz z materiałami zjazdowymi. W trybie właściwym dla podjęcia uchwały Okręgowy Zjazd Lekarzy może uchwalać również stanowiska lub apele. Ilekroć w treści niniejszego regulaminu mówi się o uchwale, należy przez to rozumieć również stanowisko lub apel.

§ 4

Funkcję Prezydium XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej pełni Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej zaś Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej pełni funkcję Przewodniczącego Zjazdu, a Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej pełni funkcję Sekretarza Zjazdu.

§ 5

Po oddaniu głosów przez wszystkich Delegatów Okręgowego Zjazdu Lekarzy lub po upływie terminu do oddania głosów Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej pełniące funkcję Prezydium XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej stwierdza wynik głosowania, który następnie umieszcza się w protokole.

§ 6

Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków tego organu.

§ 7

1.Protokół podpisują członkowie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej natomiast uchwały, stanowiska oraz apele podpisują Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej pełniący funkcję odpowiednio Przewodniczącego XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy oraz Sekretarza XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy.
2.Do protokołu dołącza się listę Delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy, którzy brali udział w głosowaniu w trybie obiegowym wraz z wypełnionymi przez tych Delegatów kartami do głosowania zarówno w trybie elektronicznymi, jak i pisemnym.

Rozdział III
Przepisy końcowe

§ 8

1. Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu Zjazdu.
2. Protokół posiedzenia Zjazdu obejmuje zapis przebiegu Zjazdu, a także w załącznikach – pełne teksty podjętych uchwał, stanowisk, apeli, przedłożonych sprawozdań oraz innych dokumentów Zjazdu.
3. Delegat biorący udział w głosowaniu może zgłosić zastrzeżenia lub poprawki do sporządzonego protokołu w ciągu miesiąca od zakończenia Zjazdu. Odpisy protokołu Zjazdu znajdować się będą do wglądu zainteresowanych w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej, tj. w Bielsku-Białej przy ulicy Krasińskiego 28.
4. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki decyduje Prezydium Zjazdu większością głosów.
5. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń lub poprawek, uważa się za przyjęty. Przyjęcie protokołu potwierdzają podpisami członkowie Prezydium Zjazdu.
6. Podjęte uchwały, stanowiska i apele podpisują Przewodniczący Zjazdu oraz Sekretarz Zjazdu.

§ 9

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej przekaże uchwały, stanowiska i apele podjęte przez Zjazd Naczelnej Radzie Lekarskiej oraz innym właściwym władzom, instytucjom i organizacjom.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland