UCHWAŁA NR 87/VIII/2021
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 2 marca 2021 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.

Na podstawie art. 25 pkt 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Beskidzkiej Izby Lekarskiej za rok 2020, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przedłożyć celem zatwierdzenia Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 


Pobierz dokument (PDF, 3.59MB)

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland