UCHWAŁA NR 88/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 8 maja 2018 roku

w sprawie: zmiany regulaminu przyznawania świadczeń z funduszu Komisji Socjalnej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej wprowadza w regulaminie przyznawania świadczeń z funduszu Komisji Socjalnej Beskidzkiej Izby Lekarskiej stanowiącym załącznik do uchwały nr 570/IV/2004 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu przyznawania świadczeń z funduszu Komisji Socjalnej Beskidzkiej Izby Lekarskiej, zmienionego uchwałą nr 48/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 14 stycznia 2011 roku, następującą zmianę:
Punkt 4 wyżej wymienionego Regulaminu otrzymuje nowe brzmienie:
„Pomoc rzeczowa i finansowa może być przyznawana w kwocie do 2.500,- zł i jest bezzwrotna”

§ 2

Pozostałe postanowienia Regulaminu przyznawania świadczeń z funduszu Komisji Socjalnej Beskidzkiej Izby Lekarskiej nie ulegają zmianie i zachowują moc obowiązującą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland