UCHWAŁA NR 90/VIII/2021
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 2 marca 2021 roku

 

w sprawie: ustalenia zasad głosowania na członków Komisji Bioetycznej przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej VII kadencji i powołania Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 965 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 514 z późn.zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. Nr 47, poz. 480) oraz art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się, następujące zasady wyboru i głosowania na członków Komisji Bioetycznej VII kadencji:

  1. Członkiem Komisji Bioetycznej może zostać kandydat spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. Nr 47, poz. 480).
  2. Zgłoszenia kandydatów dokonują członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej na posiedzeniu, podczas którego przeprowadzane są wybory, składając jednocześnie oświadczenie do protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej, iż zgłoszona osoba wyraziła zgodę na kandydowanie. Zgłoszenia kandydatów można dokonać na posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej odbywającej się w trybie online z wykorzystaniem programu bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem obrazu i dźwięku lub przed posiedzeniem Okręgowej Rady Lekarskiej w formie pisemnej w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
  3. W przypadku zgłoszenia na członka Komisji po jednym kandydacie duchownego, filozofa, prawnika, farmaceuty i pielęgniarki, wyboru tych kandydatów dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, głosując na każdego kandydata osobno. Liczenia głosów oddanych w tym trybie dokonuje Prezes oraz Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej pełniąc w tym przypadku rolę Komisji Skrutacyjnej.
  4. W razie zgłoszenia na pozostałych członków Komisji tylu kandydatur lekarzy, ile przewiduje uchwała w sprawie liczby członków Komisji Bioetycznej Beskidzkiej Izby Lekarskiej VII kadencji, również wyboru tych kandydatów dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, głosując na każdego kandydata osobno. Liczenia głosów oddanych w tym trybie dokonuje Prezes oraz Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej pełniąc w tym przypadku rolę Komisji Skrutacyjnej.
  5. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż określona w pkt 3 oraz 4 dokonuje się wyboru członków Komisji w głosowaniu tajnym na przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną kartach do głosowania, na których nazwiska zostają umieszczone w porządku alfabetycznym, poprzez skreślenie kandydata, na którego głosujący nie oddaje głosu. Głosy oddaje się w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej, wrzucając głos do urny oraz podpisując się na liście głosujących w okresie wyznaczonym przez Okręgowa Radę Lekarską. Liczenia głosów oddanych w tym trybie dokonuje Prezes oraz Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej pełniąc w tym przypadku rolę Komisji Skrutacyjnej.
  6. Jeżeli skreślono na karcie do głosowania większą ilość nazwisk kandydatów niż podana przed głosowaniem przez Komisję Skrutacyjną głos uważa się za nieważny. W przypadku skreślenia mniejszej ilości nazwisk głos uważa się za ważny.
  7. Jeżeli na członków Komisji Bioetycznej określonych w pkt 3 zgłoszono po jednym kandydacie nie ujmuje się tych kandydatów na kartach do głosowania, tylko przeprowadza się głosowanie jawne. Taką samą zasadę stosuje się w przypadku zgłoszenia tylko tylu kandydatur lekarzy na członków Komisji ilu przewiduje uchwała w sprawie liczby członków Komisji Bioetycznej Beskidzkiej Izby Lekarskiej VII kadencji.
  8. W przypadku głosowania tajnego do Komisji Bioetycznej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczę głosów, z zastrzeżeniem, iż do Komisji zostaje wybrany obligatoryjnie duchowny, filozof, prawnik, farmaceuta, pielęgniarka, oraz tylu lekarzy, ilu przewiduje lekarzy.
  9. Liczenia głosów dokonuje Komisja Skrutacyjna, która przedstawia Okręgowej Radzie Lekarskiej wyniki głosowania.
  10. Warunkiem ważności głosowania w trybie tajnym jest powiadomienie wszystkich członków Okręgowej Rady Lekarskiej o terminie oddania głosu oraz udział w głosowaniu co najmniej połowy członków wyżej wymienionego organu.

§ 2

Komisja Skrutacyjna w składzie Prezes oraz Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland