UCHWAŁA NR 91/VIII/2021
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 2 marca 2021 roku

 

w sprawie: liczby członków Komisji Bioetycznej Beskidzkiej Izby Lekarskiej VII kadencji.

Na podstawie art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 965 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 514 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. Nr 47, poz. 480) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się, iż liczba członków Komisji Bioetycznej przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej VII kadencji będzie wynosić 13 członków, w tym: 8 lekarzy oraz duchowny, filozof, prawnik, farmaceuta i pielęgniarka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland