UCHWAŁA NR 94/VIII/2022
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 1 marca 2022 roku

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021.

 

Na podstawie art. 25 pkt 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1342) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Beskidzkiej Izby Lekarskiej za rok 2021, przedstawione przez Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przedłożyć celem zatwierdzenia Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

 


 

Załącznik do uchwały nr Uchwała 94/VIII/2022 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021.

 

Pobierz dokument (PDF, 7.24MB)

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland