UCHWAŁA NR 155/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 3 lipca 2018 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 118/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie polityki bezpieczeństwa Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 118/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie polityki bezpieczeństwa Beskidzkiej Izby Lekarskiej dokonuje się zmiany treści załącznika nr 1 do wyżej wymienionej uchwały, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały nr 118/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 24 lutego 2017 roku nie ulegają zmianie i zachowują moc obowiązującą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 


Załącznik nr 1 do uchwały nr 155/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 118/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie polityki bezpieczeństwa Beskidzkiej Izby Lekarskiej

 

Pobierz dokument (PDF, 912KB)

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland