• Komisja Stomatologiczna jest organem pomocniczym Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
 • Jest Komisją zajmującą się problemami lekarzy dentystów.
 • Komisja analizuje napływające od lekarzy dentystów informacje, uwagi, skargi
  i problemy.
 • Komisja Stomatologiczna dba o dostępność kształcenia podyplomowego
  i ustawicznego.
 • Przedstawia Okręgowej Radzie Lekarskiej propozycje niezbędnych działań w celu ochrony indywidualnych i zbiorowych interesów lekarzy dentystów.
 • Utrzymuje stały kontakt z Komisją Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej oraz z organizacjami i stowarzyszeniami lekarzy dentystów.
 • Zgłasza propozycje składu zespołów w celu odbierania nowych gabinetów dentystycznych.
 • Komisja ustala roczne plany pracy, terminy szkoleń.
 • Komisja przedstawia wyniki swojej pracy w formie sprawozdań.
 • Uchwały, stanowiska, apele Komisji do Okręgowej Rady Lekarskiej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
 • Komisja Stomatologiczna występuje do Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wnioskiem o przyznanie osobnego budżetu w ramach Beskidzkiej Izby Lekarskiej na działalność Komisji.
 • Komisja prowadzi stronę internetową w ramach witryny Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
 • Komisja może powoływać ekspertów w celu uzyskania opinii lub zlecenia opracowań.
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland