Przekładowy regulamin organizacyjny


Przekładowy regulamin organizacyjny


Upoważnienie


Upoważnienie


Wniosek_Ind - A-1 - o Wpis do Rej. Podm. Wyk. Działaność Leczniczą - 2013-05-06


A-1 Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lekarza/lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej

Wniosek A-1 dotyczy lekarza, który po raz pierwszy zostaje wpisany do rejestru jako lekarz wykonujący działalność leczniczą w formie praktyki.


B-1.1 Wniosek o zmianę wpisu do rejestru podmiotów


B-1.1 Wniosek o zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą wpis danych dotyczących praktyki lekarskiej lekarza/lekarza dentysty zamierzającego wykonywać kolejny rodzaj praktyki lekarskiej na obszarze izby lekarskiej, w której został wpisany

 

Wniosek B-1.1 dotyczy lekarza, który zostaje wpisany do rejestru jako lekarz wykonujący działalność leczniczą w formie praktyki na obszarze kolejnej okręgowej izby lekarskiej przez okręgową radę tej izby (lekarz już jest wpisany do rejestru i posiada numer księgi rejestrowej).

 

Wniosek B-1.1 dotyczy również lekarza, który zostaje wpisany do rejestru jako lekarz wykonujący działalność leczniczą w formie innego rodzaju praktyki na obszarze tej samej izby lekarskiej.


Wniosek_Ind_Zal-A-1_B-1-1_B-1-3-o-Wpis-Zmiane-w-Rej_Podm_Wyk_Dzial_Lecz-2013-05-06


Załącznik do wniosku A-1 lub B-1.1 Informacje dotyczące praktyki wykonywanej w kolejnym miejscu (w gabinecie) lub w kolejnym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej


Załączniki A-1, B-1.1 dotyczą lekarza informującego o więcej niż jednym miejscu wykonywania praktyki w gabinecie i w przedsiębiorstwie, lub w kilku przedsiębiorstwach – w przypadku praktyki prowadzonej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

 


B-1.2 Wniosek o zmianę wpisu do rejestru podmiotów


B-1.2 Wniosek o zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą zmianę danych dotyczących działalności leczniczej wykonywanej przez lekarza/lekarza dentystę w formie praktyki lekarskiej wpisanej do rejestru
Wniosek B-1.2 dotyczy lekarza, który dokonuje zmiany wpisu w rejestrze dotyczącej zmiany danych lekarza, zakresu działalności leczniczej, zakresu świadczeń zdrowotnych i miejsca wykonywania praktyki w ramach praktyki już wpisanej do rejestru. Wniosek dotyczy również informacji obejmującej kolejne ubezpieczenie OC, uzyskanie akredytacji co do jakości udzielanych świadczeń lub akredytacji do kształcenia podyplomowego.


https://bil.bielsko.pl/wp-content/uploads/2016/06/Wniosek_Ind_Zal-B-1-2-o-Zmiane-Wpisu-do-Rej_Podm_Wyk_Dzial_Lecz-2013-05-06


Załącznik do wniosku B-1.2 Informacje o zmianie dotyczącej praktyki wykonywanej w kolejnym miejscu (w gabinecie) lub w kolejnym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej
Załącznik B-1.2 dotyczy lekarza informującego o zmianie wpisu obejmującego kilka kolejnych miejsc wykonywania praktyki.


Wniosek_Ind-C-1-o-Wykreslenie-z-Rej_Podm_Wyk_Dzial_Lecz-2013-05-06


C-1 Wniosek o zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą wykreślenie danych dotyczących jednej z wykonywanych praktyk lekarskich wpisanej do rejestru (wniosek należy złożyć do rady okręgowej, która dokonała wpisu do rejestru) 

Wniosek C-1 dotyczy lekarza, który wykreśla jedną z praktyk prowadzonych na obszarze jednej izby, lub jedną z praktyk prowadzonych na obszarze kilku izb.

 

Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą danych dotyczących działalności leczniczej wykonywanej przez lekarza/lekarza dentystę w formie praktyki lekarskiej (wniosek należy złożyć do każdej rady okręgowej, która dokonała wpisu do rejestru)

 

Wniosek C-1 dotyczy również lekarza, który wykreśla dane dotyczące działalności leczniczej z rejestru (zaprzestaje wykonywać praktykę w każdej formie - wykreślenie z księgi rejestrowej).
Lekarz, który wykreśla jeden z rodzajów praktyk, a wpisuje drugi powinien wypełnić jednocześnie wnioski B-1.1 i C-1.

 

 

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland