Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty

Przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów.

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty przez lekarza obywatela państwa członka UE.
Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca.
Ponowne uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca.

Przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów cudzoziemcowi, który uzyskał obywatelstwo polskie.

Przyznanie prawa wykonywania zawodu członkowi izby cudzoziemcowi, który uzyskał obywatelstwo polskie.
Podjęcie wykonywania zawodu po zaprzestaniu jego wykonywania na czas nieokreślony lub przerwania wykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat.

Zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony lub zrzeczenie się wykonywania zawodu.

Wpisanie na listę członków okręgowej izby lekarskiej i do rejestru okręgowej izby lekarskiej lekarza / lekarza dentysty, który posiada prawo wykonywania zawodu uzyskane na podstawie poprzednich przepisów oraz uzyskanie dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty".

Przeniesienie się lekarza, lekarza dentysty do izby na obszarze której zamierza wykonywać zawód lub zamierza być członkiem nie wykonując zawodu.

Wydanie duplikatu książeczki prawa wykonywania zawodu.

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland